Regulamin Portalu Internetowego 3M Centrum Inspiracji

I. Słowniczek pojęć:

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług za pośrednictwem portalu internetowego www.3mcentruminspiracji.pl wraz z wszelkimi zmianami do niniejszego regulaminu wprowadzonymi zgodnie z jego postanowieniami przez Operatora Portalu;

Portal – portal internetowy www.3mcentruminspiracji.pl

Operator Portalu - 3M Poland Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kajetanach, adres: al. Katowickiej 117, 05-830 Nadarzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014836, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 527-02-04-212, z kapitałem zakładowym w kwocie 41.634.480,00 złotych.

Aplikator - przedsiębiorca, w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, który w ramach działalności swojego przedsiębiorstwa dokonuje aplikacji folii graficznych w zakresie oklejania pojazdów.

Aplikator Certyfikowany - Aplikator, który przeszedł szkolenie i uzyskał certyfikat 3M Endorsed.

Użytkownik Portalu – Aplikator, a także inna osoba korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, będąca zarówno przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, jak również konsumentem, korzystająca lub zamierzająca z Produktów 3M.

Produkty 3M - produkty dystrybuowane przez Operatora Portalu w postaci folii graficznych i narzędzi aplikacyjnych.

Konto - oznacza konto założone przez Użytkownika Portalu na Portalu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, umożliwiające Użytkownikowi Portalu zarejestrowanie się na Portalu, późniejsze logowanie się do Portalu oraz korzystanie z usług świadczonych przez Operatora Portalu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Materiały 3M – znaki towarowe, bazy danych i ich zestawienia, teksty, zdjęcia, grafiki, utwory audiowizualne, utwory multimedialne, itp. w szczególności będące utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz.631 z późn. zm.), opublikowane na Portalu przez Operatora Portalu, w szczególności, do których prawa posiada Operator Portalu lub podmiot z grupy kapitałowej 3M.

Materiały Użytkownika Portalu - teksty, zdjęcia, grafiki, utwory audiowizualne, utwory multimedialne, itp. w szczególności będące utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz.631 z późn. zm.), opublikowane na Portalu – na podstronie Realizacje - przez Użytkownika Portalu, na zasadach wskazanych w pkt. IV niniejszego Regulaminu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu, który jest obsługiwany i zarządzany przez Operatora Portalu.

 2. Operator Portalu świadczy usługi za pośrednictwem Portalu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Operator Portalu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Użytkowników Portalu poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Portalu i umieszczenie w Portalu zmienionego Regulaminu.

 3. Przed skorzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, Użytkownik Portalu powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez zaznaczenie wymaganego okienka otwieranego automatycznie w Portalu.

 4. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik Portalu m.in. potwierdza, że

  1. zapoznał się z postanowieniami Regulaminu;

  2. akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;

  3. wyraża zgodę na niezwłoczne udostępnienie mu usługi, po spełnieniu przez niego warunków określonych w Regulaminie.

III. Wymogi techniczne

 1. Prawidłowe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Platformy wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. przeglądarki internetowe:

   1. Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

   2. Mozilla Firefox w wersji 36.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub

   3. Google Chrome w wersji 34.0 lub wyższej z włączoną obsługą apletów JavaScript i cookies lub

   4. Dla urządzeń mobilnych system iOS w wersji od 7.1 lub Android w wersji od 4.4.2

  2. minimalna rozdzielczość skalowania 480 pikseli;

  3. dostęp do Internetu.

 2. Operator Portalu zastrzega możliwość czasowej niedostępności Platformy lub jej części z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją lub prowadzaniem zmian w Platformie. Operator Portalu dołoży starań, aby niedostępność Platformy była możliwie najmniej uciążliwa dla Użytkowników Portalu.

 3. Zakres funkcjonalności Platformy może ulegać zmianie. W przypadku funkcjonalności określonych w niniejszym Regulaminie, taka zmiana będzie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Platformy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu.

IV. Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu

 1. Za pośrednictwem Portalu świadczone są usługi związane z Produktami 3M, w tym usługi: dostępu do treści umieszczanych na Portalu, w szczególności (i) informacji o Produktach 3M (w zakładce Produkty), informacji o punktach sprzedaży Produktów 3M (w zakładce Gdzie kupić), (iii) informacji o programach i szkoleniach dotyczących Produktów 3M (w zakładce Programy i Szkolenia), (iv) informacji o Aplikatorach Certyfikowanych (w zakładce Znajdź Aplikatora); (v) informacji o bieżącej aktywności dotyczącej wydarzeń związanych z promocją Produktów 3M (w zakładce Aktualności).

 2. Za pośrednictwem Portalu, Użytkownik Portalu może korzystać w szczególności z następujących usług:

  1. zapoznawać się z Materiałami 3M udostępnionymi na Portalu przez Operatora Portalu w taki sposób, żeby Użytkownik Portalu miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez strony internetowe, za pośrednictwem telefonów komórkowych lub innych urządzeń mobilnych;

  2. zamieszczać na Portalu Materiały Użytkownika w celu ich prezentacji na Portalu, na zasadach wskazanych w pkt V i VI niniejszego Regulaminu;

  3. zamieszczać komentarze (w szczególności poprzez korzystanie z umieszczonych na Portalu wtyczek), wymieniać poglądy i informacje – w szczególności na zasadach wskazanych w pkt V i VI niniejszego Regulaminu;

  4. udostępniać artykuły i inne Materiały 3M zamieszczone na Portalu poprzez funkcję „udostępnij”, która powoduje podlinkowanie udostępnianego artykułu bądź Materiału 3M do konta Użytkownika Portalu na Facebook.;

 3. Jeśli którakolwiek z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu świadczona będzie na innych warunkach, niż wskazane w niniejszym Regulaminie, zasady świadczenia takiej usługi opisane będą w Portalu – w zakładce poświęconej danej usłudze. W pozostałym zakresie, świadczenie usług za pośrednictwem Portalu odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 4. Za pośrednictwem Portalu Operator Portalu może prowadzić badania on-line w celu uzyskania informacji na temat Portalu, a także opinii Użytkowników Portalu dotyczących usług lub funkcjonowania Portalu. Badania takie mogą być przeprowadzane w różnych formach, w szczególności w formach ankiet pop-up i grup fokusowych on-line. W przypadku prowadzenia takich badań, Operator Portalu może poprosić Użytkowników Portalu, aby w trakcie uczestniczenia w badaniu podali określone informacje – do użytku dla celów statystycznych i dla potrzeb badania. Jeżeli badanie jest sponsorowane przez podmiot zewnętrzny, dane uzyskane w takim badaniu mogą być przekazywane sponsorowi. O ile w takich badaniach będą gromadzone dane osobowe Użytkowników Portalu będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych realizowanych przez Operatora Portalu lub podmioty zewnętrzne. W każdym przypadku prowadzenia badań za pośrednictwem Portalu, Użytkownik zostanie poinformowany o rodzaju i zakresie gromadzonych danych, anonimizacji danych, celu ich przetwarzania oraz podmiotach, którym takie zanonimizowane, statystyczne dane zostaną udostępnione przez Operatora Portalu. O ile w danym badaniu Operator Portalu poprosi o podanie danych osobowych, badanie takie zostanie wyposażone w formularz stosownej zgody na przetwarzanie określonych danych przez Operatora Portalu lub podmiot trzeci. Udział w tego typu badaniach jest dobrowolny.

 5. Aby korzystać z usług świadczonych przez Operatora Portalu za pośrednictwem Portalu, osoba powinna dokonać rejestracji na Portalu podając odpowiednie dane oraz po dokonaniu rejestracji każdorazowo zalogować się do Portalu korzystając z loginu i hasła ustalonego podczas pierwszej rejestracji. Zarówno hasło jak i login mogą być wielokrotnie zmieniane przez Użytkownika Portalu.

 6. Zakazane jest publikowanie na Portalu, w tym na podstronach Aktualności i Realizacje przez Użytkownika Portalu treści (w tym tekstów, materiałów audiowizualnych, grafik), w szczególności Materiałów Użytkownika Portalu niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami (w szczególności pornograficznych, propagujących lub upowszechniających piractwo materiałów komputerowych, audio, audiowizualnych itp., wirusy czy też techniki łamania danych), jak również wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści faszystowskich, wulgarnych lub propagujących przemoc a także naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i prawa własności przemysłowej. Działanie sprzeczne z niniejszymi postanowieniami stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu i upoważnia Operatora Witryny do zablokowania i usunięcia wpisu naruszającego powyższe zasady ze skutkiem natychmiastowym oraz do powiadomienia odpowiednich organów w przypadkach naruszenia obowiązujących przepisów prawa.

V. Realizacje

 1. Na podstronie „Realizacje”, Użytkownicy portalu mogą umieszczać swoje realizacje z wykorzystaniem wyłącznie materiałów 3M poprzez zamieszenie zdjęć oraz opisu według zapewnionego formularza. Aplikatorzy Certyfikowani po zamieszczeniu realizacji, otrzymują informację o posiadanym certyfikacie. W wypadku Aplikatora nie będącego Aplikatorem Certyfikowanym, na stronie realizacji pojawi się wyraźna informacja o tym, że „realizator nie posiada certyfikatu"

 2. Ponadto, na podstronie „Realizacje” Użytkownik Portalu może publikować Materiały Użytkownika Portalu (na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie), jak również wpisywać komentarze do Materiałów Użytkowników Portalu publikowanych przez innych Użytkowników Portalu lub udostępniać je (za pomocą wtyczek w Portalu).

 3. Użytkownik będący Aplikatorem Certyfikowanym ma także możliwość utworzenia profilu działalności wraz ze wskazaniem firmy i opisem („wizytówka”). Wizytówka (o ile Użytkownik Portalu wybierze taką opcję) będzie wyświetlać się po wejściu przez Użytkowników Portalu Portal z poziomu realizacji danego Aplikatora Certyfikowanego (w zakładce Realizacje) jak również z poziomu listy Aplikatorów (w zakładce Gdzie kupić).

VI. Własność intelektualna

 1. Treści publikowane przez Operatora Portalu, w szczególności Materiały Operatora Portalu są chronione prawami autorskimi przysługującymi Operatorowi Portalu albo podmiotowi trzeciemu, który upoważnił (zarówno w drodze stosowanego oświadczenia woli albo też w drodze „open license”) Operatora Portalu do publikowania w Portalu danych treści. Wykorzystywanie treści publikowanych w Portalu w sposób inny niż wskazany w niniejszym Regulaminie lub bezpośrednio przy danej treści, stanowi naruszenie tego Regulaminu; może także łamać obowiązujące regulacje prawne, w szczególności dotyczące praw autorskich.

 2. W przypadku, gdy Użytkownik Portalu uważa, że treści publikowane przez Operatora Portalu w Portalu naruszają przysługujące mu prawa autorskie, może on żądać usunięcia tych materiałów z Portalu lub zablokowania dostępu do nich, przesyłając na adres Operatora Portalu podany w Portalu pisemne żądanie zawierające w szczególności zgłaszane zastrzeżenia, wskazanie treści, do których Użytkownik Portalu zgłasza zastrzeżenia wraz z opisem dzieła lub materiału objętego prawami autorskimi Użytkownika Portalu i, jeśli to możliwe, dołączyć kopię lub wskazać lokalizację (np. adres URL) autoryzowanej wersji takiego dzieła lub podać inne informacje umożliwiające lokalizację takiego dzieła. W takim pisemnym zgłoszeniu Użytkownik Portalu powinien również podać swoje imię i nazwisko a także dane adresowe (wraz ze wskazaniem, jeśli to możliwe adresu e-mail) oraz złożyć oświadczenie o przysługiwaniu Użytkownikowi Portalu praw autorskich do danego dzieła (treści lub innego materiału).

 3. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do publikowania na Portalu tylko takich Materiałów Użytkownika Portalu, których publikacja nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności intelektualnej czy też dóbr osobistych (np. praw do wizerunku). Opublikowanie na Portalu przez Użytkownika Portalu Materiałów Użytkownika Portalu jest jednoznaczne z oświadczeniem Użytkownika Portalu, że publikowane przez niego Materiały Użytkownika Portalu są wolne od wad fizycznych i prawnych, ich publikacja nie narusza żadnych praw osób trzecich, oraz że Użytkownik Portalu posiada prawa lub zgody wymagane do, zgodnego z prawem, opublikowania Materiałów Użytkownika Portalu, w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa do wykorzystania wizerunku lub stosowne licencje oraz, że treść i forma Materiałów Użytkownika Portalu nie narusza obowiązujących przepisów prawa.

VII. Dane osobowe

 1. W przypadku korzystania z niektórych usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, Użytkownik może być poproszony o podanie swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Portalu jest dobrowolne z tym, że może być niezbędne do świadczenia określonej usługi.

 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych dla celów świadczenia usług za pośrednictwem Portalu jest Operator Portalu.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Portalu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a także na potrzeby rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

 4. Dane osobowe Użytkowników Portalu, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, mogą być ponadto przetwarzane przez Operatora Portalu w celu realizacji działań marketingowych.

 5. W przypadku wyrażenia przez Użytkowników Portalu odrębnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych przez Operatora Portalu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, Operator Portalu może przesyłać takie informacje.

 6. Użytkownicy Portalu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 7. Użytkownicy Portalu są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia Operatora Portalu o zmianie danych podanych w procesie rejestracji na Portalu.

 8. Operator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika Portalu niewłaściwych danych uniemożliwiających jego identyfikację lub brak powiadomienia o zmianie danych.

 9. Podany przez Użytkownika Portalu adres poczty elektronicznej będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem przez Operatora Portalu usług za pośrednictwem Portalu. Użytkownik Portalu zobowiązuje się do zaktualizowania adresu poczty elektronicznej, w przypadku jego zmiany.

 10. W przypadku korzystania przez Użytkowników Portalu z witryn lub stron internetowych, do których linki znajdują się w Portalu, zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Portalu będą wskazane na takich witrynach i stronach internetowych i mogą one być odmienne od zasad stosowanych przez Operatora Portalu. Operator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie poufności informacji przez zewnętrzne strony i Portalu internetowe. Operator Portalu dołoży starań, aby wyraźnie zaznaczyć moment, w którym Użytkownik Portalu opuszcza Portal i przechodzi do zewnętrznych witryn/stron.

VIII. Polityka prywatności

 1. Operator Portalu informuje, że Portal korzysta z plików cookies, co oznacza, że w komputerze Użytkownika Portalu zapisują się krótkie informacje tekstowe (zwane „cookies”). W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Portalu, w tym podstron Blog i Strefa wykonawcy.

 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika Portalu, w szczególności za pośrednictwem plików cookies nie są przetwarzane dane osobowe.

 3. O ile Użytkownik Portalu nie zgadza się na korzystanie z plików cookies, może zablokować korzystanie z nich poprzez zmianę ustawień przeglądarki, z tym że w takim przypadku Użytkownik Portalu nie będzie mógł korzystać z wybranych funkcji Portalu.

 4. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Operatora Portalu zawarte są w odrębnym dokumencie: Polityka prywatności.

IX. Polityka redakcyjna

 1. Celem Operatora Portalu jest dostarczanie Użytkownikom Portalu najbardziej, przy dołożeniu należytej staranności, rzetelnych i dokładnych informacji dotyczących Produktów 3M, możliwości ich zastosowania i aplikacji.

 2. Operator Portalu zamieszcza w Portalu zarówno treści własne, jak i treści pozyskane na zasadzie nabycia praw autorskich lub, do których Operator Portalu nabywa licencje, przy czym treści te są weryfikowane przez Operatora Portalu, tak aby przy dochowaniu należytej staranności były jak najbardziej aktualne i rzetelne.

X. Odpowiedzialność Operatora Portalu

 1. Treści publikowane w Portalu przez Operatora Portalu (w szczególności Materiały Operatora Portalu) mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady w szczególności w zakresie aplikacji Produktów i nie stanowią alternatywy dla odpowiednich kursów i szkoleń w tym zakresie. Użytkownik Portalu kierując się informacjami zamieszczonymi w Portalu przez Operatora Portalu działa na własną odpowiedzialność.

 2. Operator Portalu, w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, nie gwarantuje skuteczności lub przydatności informacji zawartych w Portalu do określonego celu lub zastosowania. W szczególności Operator Portalu nie daje żadnych gwarancji co do aktualności, kompletności, prawdziwości i stosowności zamieszczanych w Portalu treści i informacji oraz znaków graficznych i słowno-graficznych, linków, lub komunikatów zamieszczanych w Portalu lub przekazywanych za pośrednictwem Portalu.

 3. Operator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których przekierowują linki umieszczone w Portalu. Użytkownik Portalu korzysta ze stron zewnętrznych na własne ryzyko, zgodnie z warunkami korzystania z tych stron.

 4. Operator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści, komentarze, itp. publikowane przez Użytkowników Portalu na Portalu (w szczególności na podstronach Blog i Strefa Wykonawcy), w tym zawarte w Materiałach Użytkownika Portalu.

 5. Operator Portalu jest uprawniony do podjęcia wszelkich działań, które uzna za stosowne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom Portalu.

XI. Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi Portalu służy prawo do złożenia reklamacji w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Portalu. Reklamacje należy zgłaszać do Operatora Portalu pocztą elektroniczną na adres: reklama@mmm.com lub na piśmie na adres: 3M Poland, Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej, Al. Katowicka 117, 05-830 Kajetany wskazując przyczynę reklamacji oraz adres, na który Operator Portalu ma przesłać informację o wyniku rozpatrzonej reklamacji.

 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Operatora Portalu w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 3. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Użytkownik Portalu zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną albo pocztą zwykłą na adres podany przez Użytkownika Portalu.